Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.
ENG
logo
Gospodarka wodno-ściekowa

Jak zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

23 kwi 2023

Jak zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści dla naszej planety, ale także dla naszego portfela. Zanim jednak przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o pewnych formalnościach, które należy załatwić. W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, abyś miał pewność, że Twoja inwestycja będzie legalna i bezproblemowa.

Cała procedura zgłoszenia budowy oparta jest praktycznie o trzy akty prawne:

- Prawo Budowlane

- Prawo Wodne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warto wiedzieć, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/d, która to wg Prawa Budowlanego jest budowlą (Art. 3 pkt 3) wymaga jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 29 pkt 5 w/w Prawa Budowlanego.

Trzeba wiedzieć, że zdarzają się przypadki gdzie Starostwo Powiatowe będzie jednak wymagało pozwolenia na budowę, ale są to pojedyncze przypadki.

Krok 1: Sprawdź przepisy prawne

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy na działce, na której chcesz wybudować oczyszczalnię, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” możesz przystąpić do gromadzenia wymaganych dokumentów i rozpoczęcia procedury zgłoszenia budowy.

Jeśli jednak odpowiedź brzmi „tak”, warto przeczytać MPZP uważnie, aby upewnić się, że dla naszej lokalizacji nie ma ograniczeń co do budowy oczyszczalni. Przydomowej oczyszczalni ścieków nie możemy wybudować:

- na terenie już skanalizowanym gdzie istnieje zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej,

- na terenie, gdzie w najbliższej określonej przyszłości ma powstać sieć kanalizacyjna, tylko wtedy gdy gmina konkretnie określi termin budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

- na terenie o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i objętym ochroną środowiska naturalnego,

- na terenie z zagrożeniem wystąpienia zalania w wyniku np. powodzi.

Pamiętaj jednak, że zapisy MPZP dopuszczające jedynie gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, są niedopuszczalne i niezgodne z prawem. W takim przypadku bezwzględnie należy się od tego odwołać.

Warto również zapoznać się z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), które określa minimalne odległości istotne podczas budowy przydomowej oczyszczalni ścieków m.in.

- odległość od studni/ujęcia wody pitnej: 15 metrów (zbiornik oczyszczalni), 30 metrów (system rozsączania),

- odległość od granic działki lub drogi: 2 metry,

- odległość od gazociągu i wodociągu: 1,5 metra.

Krok 2: Uzyskaj oświadczenie z zakładu wodno-kanalizacyjnego

Należy uzyskać oświadczenie z zakładu wodno-kanalizacyjnego o braku możliwości wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ten dokument jest niezbędny, ponieważ potwierdza, że nie ma możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i uzasadnia potrzebę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Krok 4: Uzyskaj opinię geologiczną

Kolejnym krokiem jest uzyskanie opinii geologicznej wydanej przez uprawnionego do tego geologa. Badanie gruntu jest niezbędne, aby określić warunki dotyczące budowy ewentualnego odbiornika gruntowego dla oczyszczonych ścieków. Wystarczy wykonać jeden otwór geologiczny w miejscu planowanego odbiornika gruntowego, aby mieć pewność, ze teren ten jest odpowiedni.

Krok 5: Zgłoszenie wodnoprawne i pozwolenie wodnoprawne

Kiedy zgłoszenie wodnoprawne, a kiedy pozwolenie wodnoprawne.

Właściciel oczyszczalni musi złożyć w Nadzorze Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, czyli wylotu ścieków z przydomowej oczyszczalni. Zgłoszenie jest wymagane w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach "zwykłego" korzystania z wód, czyli gdy ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/d, odbywać się będzie na własnym gruncie i nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie. Zgłoszenie powinno zawierać informacje i załączniki określone w art. 421 i 422 ustawy Prawo Wodne – krótki opis techniczny + plan zagospodarowania terenu z naniesioną oczyszczalnią, urządzeniem wodnym i oznaczonym zakresem oddziaływania. Należy także uiścić opłatę administracyjną w wysokości 100,23 PLN (2023 rok). Zgoda wodnoprawna na urządzenie wodne jest wydawana bezterminowo.

Zdecydowanie bardziej skomplikowana procedura jest w sytuacji gdy musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a wymagane jest ono gdy:

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagane gdy

- ścieki bytowe będą oczyszczane z innego obiektu niż budynek jednorodzinny lub wielorodzinny np. budynek szkoły, zakładu pracy, obiektu gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność gospodarcza

- ścieki oczyszczone będą odprowadzane na działkę innego właściciela

- ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika wodnego (rów, ciek, rzeka itp.) – tutaj bez znaczenia czy jest to budynek jednorodzinny, zakład pracy itp.

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy:

- przygotować operat wodnoprawny (wymagana mapa zasadnicza, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z MPZP)

- złożyć wniosek do odpowiedniego Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie

- uiścić opłatę administracyjną – na dziś to będzie 2 x 250 PLN (250 PLN za wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych – to jest urządzenie wodne, + 250 PLN za usługę wodną – wprowadzenie ścieków oczyszczonych do urządzeń wodnych)

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na 10 lat

Krok 6: Zgłoszenie budowy

Wszystkie oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,50 m3/d, nie muszą posiadać pozwolenia na budowę. W takim przypadku wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia w starostwie powiatowym odpowiednim dla miejsca realizacji inwestycji (lub urzędzie miasta, jeśli funkcjonuje ono na prawach powiatu). Natomiast, jeśli wydajność instalacji przekracza tą ilość wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W tym kroku należy złożyć w urzędzie wymienione wcześniej dokumenty, czyli:

- plan zagospodarowania terenu z naniesioną oczyszczalnią i odbiornikiem oczyszczonych ścieków, wraz z zakresem oddziaływania (nie mylić z zakresem ochrony wód pitnych)

- krótki opis techniczny zamierzenia budowlanego wraz z opinią geotechniczną

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – druk PB-5

- zgodę wodnoprawną

- pisemną decyzję o braku możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

- wypełniony i podpisany przez inwestora wniosek zgłoszenia budowy – druk PB-2

Dobrze wypełnione dokumenty powinny zawierać informacje o terminie rozpoczęcia robót, szacowanej ilości ścieków oraz wydajności samej oczyszczalni.

Zebrane dokumenty należy złożyć w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.

W niektórych przypadkach Starostwo Powiatowe może zażądać zamiast zgłoszenia budowy oczyszczalni, uzyskania pozwolenia na budowę. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy gdy bezpośredni zasięg oddziaływania odbiornika gruntowego (poletko rozsączajace, studnia chłonna itp.) wykracza poza działkę inwestora.

Jeśli chcesz uniknąć stresu związanego z załatwieniem formalności związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, warto skorzystać z usług specjalistów. Firma JFC Polska zapewnia kompleksową obsługę związaną z zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, a także załatwieniem wszystkich formalności. Wystarczy skontaktować się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twojego domu oraz wskażą najlepiej dopasowanego instalatora. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu, a Ty będziesz miał pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkty z artykułu

logoJFC

Copyright © 2023 JFC POLSKA