Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.

ENG

ENG
logo
 • Strona główna
 • Produkty i usługi
 • Katalogi
 • Serwis
 • Narzędzia
 • Kontakt
 • Komunikat w sprawie RODO

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez JFC Polska sp. z o.o.

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) JFC Polska sp. z o.o. zwana dalej Spółką informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z powyższym.

   Niżej podane zasady mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

  1. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JFC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce, Karpi, ul. Białostocka 1, REGON: 016370470 NIP: 1251098362 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000201770. Z administratorem można kontaktować się wysyłając mail pod adres: info@jfcpolska.com lub korespondencyjnie wysyłając list na adres: JFC Polska sp. z o.o. Karpin ul. Białostocka 1, 05-252 Dąbrówka.
  3. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
  4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
   • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów, towarów i usług oferowanych przez JFC Polska sp. z o.o.
   • wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym gdy znajdzie to zastosowanie w celu prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej, a także prowadzenia postępowań spornych, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
   • marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w tym zakresie.
  5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁCE
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ze Spółką . Konieczność podania danych osobowych wynika z realizacji obowiązków określonych we wspomnianych powyżej przepisach prawa i jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

   Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy lub jej realizacji.

  7. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej oraz podmiotom uczestniczącym w procesach koniecznych do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym zwłaszcza następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

   • pracownikom i współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne;
   • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym;
   • firmom transportowym, kurierskim;
   • firmom montażowym, pomiarowym,
   • operatorom systemów płatności, firmom windykacyjnym;
   • spółce Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

   W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

   Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  9. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

  11. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  12. Spółka zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez nią przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

   • prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
   • prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
   • prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
   • prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

   W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  13. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  14. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  15. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  16. Spółka eksportuje towary i usługi również poza granice UE. W celu realizacji umów eksportowych, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Spółką mającym siedzibę poza Unią Europejską.

   W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum a dostęp do danych odbywa się na podstawie zawartych standardowych klauzul umownych. Spółka nie przekazuje dobrowolnie danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem ul. Białostocka 1, Karpin, 05-252 Dąbrówka bądź poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: info@jfcpolska.com